Jablonec začátkem roku vždy hospodaří dle rozpočtového provizoria

Rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2016 budou zastupitelé schvalovat v únoru 2016. Do této doby bude město hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria. Tento způsob je v Jablonci obvyklý už 22 let a chod města nijak neomezuje.  

„Do doby schválení rozpočtu na rok 2016, tedy v době rozpočtového provizoria, jsou přesně stanoveny maximální výše měsíčních neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbory magistrátu,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku Miloš Vele. Celkový maximální měsíční limit pro čerpání neinvestičních výdajů je 62 milionů korun, což je zhruba 1/12 upraveného rozpočtu roku 2015. 

Investiční výdaje budou čerpány dle uzavřených smluv a nové investiční akce nebudou do doby schválení rozpočtu 2016 zahajovány, ale je možné hradit investiční výdaje finančně kryté rozpočtem 2015. 

„V současné době je rozpočet rozpracovaný, proběhlo 1. a 2. čtení, byly stanoveny výdajové limity jak pro výdaje města, tak pro výdaje příspěvkových organizací. V současné době připravujeme zpracování účetní uzávěrky roku 2015, abychom mohli zapojit skutečné výsledky hospodaření do rozpočtu roku 2016. Data vztahující se k roku 2015 můžeme zpracovat až po 31. 12. Pokud bychom rozpočet schvalovali před koncem roku, vycházeli bychom pouze z předpokládaných údajů o výsledku hospodaření, resp. zůstatcích na účtech města a ve správě aktiv, což by s sebou neslo další komplikace a nutnost projednávání rozsáhlých rozpočtových změn na začátku roku,“ vysvětluje náměstek Vele. Rozpočet města na rok 2016 začátkem února projedná finanční výbor, pak bude jeho návrh viset 15 dní na úřední desce a následně bude v únoru předložen ke schválení zastupitelstvu města. 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění v § 13 stanoví, že pokud nebude rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu 2016 po jeho schválení.