Město přijímá žádosti o dotace ze tří dotačních programů

Vlastníci nemovitostí v Jablonci nad Nisou mohou nyní podávat žádosti do dvou různých dotačních programů, a to na oddělení dotací do 31. října tohoto roku.  Další dotační program plyne z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a je určený na regeneraci městských památkových zón a rezervací. Ministerstvo přidělilo Jablonci nad Nisou pro rok 2019 necelé dva miliony korun.

Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2019 opět podporuje výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek. „Jediný rozdíl oproti minulosti je ten, že program nepodporuje odkanalizování novostaveb,“ konstatuje náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík a připomíná výši letošní alokace, která se rovná částce 1,5 milionu korun. 

O investiční dotaci mohou žádat majitelé rodinných a bytových domů v katastrálních územích Jablonce nad Nisou, získat mohou 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. „Potvrzení o schválení projektového záměru vydaná radou města v letech 2013, 2014, 2016-2018 zůstávají v platnosti, pokud splňují podmínky Programu pro rok 2019, tedy s výjimkou novostaveb,“ připomíná vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. 
Žádosti oddělení dotací přijímá do 31. října. 
Podrobné informace jsou na úřední desce a webu města www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce Životní situace, Finance. 

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2019 je tradičně určený pouze majitelům rodinných nebo bytových domů v městské památkové zóně, které nejsou kulturní památkou, a proto nemohou žádat o dotace z ministerstva kultury. Výše letošní alokace je 1,5 milionu korun, přičemž oprávněný žadatel může opět žádat o 50 % neinvestiční dotaci, maximálně však 100 tisíc korun na jeden rodinný či bytový dům. 

„Nově požadovanou přílohou žádosti o dotaci je souhlasné vyjádření městského architekta. Program řeší také nevhodnost reklam na fasádě domu od 2. NP až do doby ukončení udržitelnosti projektu,“ vysvětluje náměstek Chuchlík. 
Dotace je určená na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků i konstrukcí – na opravu střechy, výměnu oken, obnovu fasády. „I v tomto případě oddělení dotací přijímá žádosti do 31. října tohoto roku. Fyzická realizace projektu musí být dokončená do konce října 2020,“ říká Habadová. 
Veškeré podklady pro žadatele jsou k dispozici na www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce Životní situace, Památková péče a zveřejněné na úřední desce města. 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ministerstvo kultury přidělilo Jablonci nad Nisou v programu finanční kvótu 1,85 milionu korun. Její rozdělení společně s povinným podílem města ve výši 494 tisíc korun schválili jablonečtí zastupitelé na svém zasedání v březnu a dubnu. Dotační příspěvek letos získá vila v ulici Lípová na opravu fasády a repase oken, čtveřice městských domů v ulici Mlýnské, Podhorské, Korejské a na Mírovém náměstí na opravy střech, oken i fasád.  Na výmalbu spojovacího schodiště věže mezi podkruchtím a kruchtou dostane příspěvek také kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové. „Žádosti o dotaci z programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2020 bude oddělení dotací přijímat o letošních prázdninách, konkrétně od 10. července,“ uzavírá Iveta Habadová.