Poslední projekty z integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)

Nová či opravená kontejnerová stání, větší počet parkovacích ploch, rekonstruované komunikace, chodníky, kanalizace, dětská hřiště a sportoviště byly náplní posledních projektů z Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) v Jablonci nad Nisou. Město tímto způsobem vylepšovalo za vydatné pomoci evropských dotací od roku 2009 jednu vymezenou část Žižkova Vrchu a okolí. Rok 2015 byl rokem posledním.  

Chodníky, ulice, kontejnerová stání a opěrná zeď

Kromě hřišť se ve vnitrobloku ulic Liberecká – Lípová – Budovatelů od dubna 2015 hojně rekonstruovala i veřejná prostranství. Projekt rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání náležel do IPRM a jako poslední jej schvalovalo lednové zastupitelstvo města loňského roku.

Celkové náklady: 14,8 mil. Kč
dotace EU: 10,8 mil. Kč 
podíl města:  4 mil Kč

„Rekonstruovali jsme chodníky v ulici Na Výšině a ve vnitrobloku Liberecká-Lípová-Budovatelů včetně schodiště se zábradlím z ulice Lípová, přístupovou komunikaci k zásobovací rampě ZŠ Pasířská, k lesoparku a hřištím včetně propojení do ulice Na Výšině. Zrekonstruovaný je také chodník mezi ulicemi Plynární a Řetízková opatřený novým schodištěm a obslužné komunikace ve vnitrobloku ulic Liberecká- Lípová-Budovatelů včetně dvou parkovišť,“ popisuje projekt náměstek primátora Lukáš Pleticha a dodává, že v jeho rámci vznikla i kontejnerová stání v ulici Na Vršku a Lípová, opravou prošla opěrná zeď v ulici U Nisy a prošlapanou stezku od ní do ulice Na Vršku nahradil chodník. 

Realizace probíhala od dubna do října 2015, dílo bylo předáno po odstranění vad a nedodělků v polovině listopadu 2015. Závěrečné vyúčtování s žádostí o platbu dotace z EU bylo předloženo poskytovateli dotace koncem prosince.

Projekt „IPRM Jablonec nad Nisou – rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na jarní sportování čeká několik nových hřišť 

V posledním roce Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) se realizoval také projekt, který myslel na nová sportovní a dětská hřiště ve vnitrobloku ulic Budovatelů-Lípová-Liberecká, u sídliště Abeceda a v ulici U Nisy.  Další dětské hřiště, přírodní fitness a víceúčelové hřiště vznikly u městského Lesoparku na Žižkově Vrchu. 

Celkové náklady: 8,3 mil. Kč
Dotace EU:  6,1 mil. Kč
Podíl města: 2,2 mil. Kč

Realizací tohoto projektu město získalo čtyři nová dětská hřiště, a to v ulici U Nisy, u obytného bloku Abeceda, ve vnitrobloku ulic Liberecká, Lípová a Budovatelů a u lesoparku v ulici Plynární, kde přibylo také nové fitness hřiště pro všechny generace. Sportovní hřiště byla vybudovaná dvě, a to ve zmíněném lesoparku a ve vnitrobloku ulic Liberecká, Lípová a Budovatelů.  „Realizace probíhala od října 2014 do října 2015. Závěrečné vyúčtování projektu s žádostí o proplacení dotace z EU jsme poskytovateli dotace předložili koncem listopadu loňského roku,“ konstatuje vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová.

Hřiště u Lesoparku na Žižkově Vrchu

Projekt sportovišť u Lesoparku na Žižkově Vrchu patřil k těm velkorysejším. „Vzniklo zde dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a dalšími herními prvky, venkovní fitness a opravdu velké, oplocené univerzální hřiště. K výstavbě jsme využili plochy, jež ke sportování sloužily i v minulosti,“ vysvětluje náměstek primátora Lukáš Pleticha. 

Dětské hřiště má pryžový povrch a chrání jej nízký plot. Fitness je na trávě, velké sportovní hřiště o rozměrech 20 x 35 metrů je asfaltové a odlétávající míče zpět do hřiště vrací vysoký plot se streetballovými koši. 

Hřiště ve vnitrobloku Budovatelů-Lípová-Liberecká

Ve vnitrobloku domů ulic Budovatelů-Lípová-Liberecká si děti nyní  mohou hrát na dvou obnovených hřištích. Menší dětské travnaté má několik nových herních prvků a na žádost matek i nízký plot. Větší sportovní hřiště o rozměrech 12 x 22 metrů  vzniklo na někdejším travnatém plácku, nyní je oplocené a má umělou trávu. „Plot brání létání míče do oken či na balkony a zaručuje bezpečnost kolemjdoucím a malým dětem,“ upřesňuje Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby.

Projekt „IPRM Jablonec nad Nisou – sportovní a dětská hřiště“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Obytný soubor Nová Pasířská prošel mnoha veřejnými diskuzemi

Projekt Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou v rámci IPRM ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí se zabýval rekonstrukcí komunikací, vybudováním přístřešků pro kontejnery a rozsáhlou revitalizací zeleně v prostoru ohraničeném ulicemi Nová Pasířská, U Balvanu, Vodní, Havlíčkova a Nádražní. Realizace začala již na podzim roku 2014, v roce 2015 startovala v březnu hlavní část stavby, hotovo mělo být v září. Nakonec magistrát stavbu převzal na konci listopadu 2015.

Náklady celkem: 22 mil. Kč
Dotace EU: 14,5 mil. Kč
Podíl města: 7,5 mil. Kč

„Hotové dílo jsme mohli převzít až na konci listopadu, tedy o dva měsíce později, protože stále bylo plné vad a nedodělků. Proto jsme byli nucení vystavit penalizační fakturu, která zní na více než dva miliony korun,“ konstatuje náměstek pro rozvoj Jablonce Lukáš Pleticha. 

Cílem projektu bylo opravit či zřídit nová kontejnerová stání, rozšířit parkovací plochy a opravit komunikace. „Jsem rád, že silnice získaly nový kryt včetně odvodňovacích prvků a obrubníků. Chodníky jsou vydlážděné betonovou zámkovou dlažbou a vybavené vodícími liniemi, varovnými a signálními pásy pro nevidomé a slabozraké,“ říká Pleticha. 

„Závěrečné vyúčtování s žádostí o platbu dotace z EU předložilo město u poskytovatele koncem prosince. Dotaci město obdrží po důsledné kontrole poskytovatele,“ říká vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová.

První bylo veřejné osvětlení

Vlastní realizaci předcházela už v roce 2014 rekonstrukce veřejného osvětlení, výstavba nového osvětleného přechodu pro chodce v ul. Vodní a chodníku podél MŠ Havlíčkova. V dalším roce pak staré kontejnerové přístřešky nahradila nová zděná stanoviště, po rekonstrukci jsou kanalizační přípojky, revizní šachty, vpusti a poklopy v chodnících i vozovkách. Počet širších a vydlážděných parkovacích stání se zvýšil o 15, několik míst mají i handicapovaní občané. 

Před hlavní stavbou v roce 2015 proběhlo poměrně rozsáhlé kácení zeleně, s nímž nesouhlasili místní obyvatelé. Proto se s nimi v březnu sešel náměstek Pleticha společně se zahradním architektem a dendrologem ing. Josefem Součkem. Ten vysvětloval důvody tak rozsáhlého zásahu do zeleně, jež byly podle něj naprosto nutné. „Ani zdánlivě zdravý pařez není zárukou toho, že kmen nebyl například v metrové výšce dutý a nehrozil rozlomením. Masívní řezy větví jsou jen vstupní branou pro dřevokazné houby, které strom zahubí,“ tvrdil dendrolog, který zde posuzoval celkem 307 dřevin. Hodnotil jejich zdravotní stav, vitalitu a sadovnickou hodnotu. Dřeviny rozdělil do pěti skupin - 85 zůstalo bez zásahu, 61 určil k odbornému ošetření, 135 označil jako nevyhovující, čtyři byly v havarijním stavu a architekt zaznamenal také 22 pařezů. Nakonec se rozhodlo o kácení celkem 99 dřevin a výsadbě 112 stromů, což je ve výsledku o 13 více, než zde rostlo do té doby.  

Jednalo se několikrát

O jednotlivých projektech v obytném souboru Nová Pasířská v rámci projektu IPRM město jednalo s občany vícekrát. V roce 2009 o parku, v lednu 2010 o sportovištích ve vnitrobloku. V červnu 2010 o komunikacích, chodnících, parkování a veřejných prostranstvích, tedy i o zeleni. Tehdy zde byly navržené také varianty parkovišť, která by do sídliště přinesla 141 parkovacích míst. Počítalo se i s víceúrovňovým stáním v ulicích Nádražní a Havlíčkova. Ačkoliv na setkání v červnu 2010 lidé parkování odsouhlasili, o rok později proti výstavbě vznesli petici. Radnice tedy vyhlásila novou anketu a na základě jejích výsledků se projekt rozhodnutím zastupitelů v září 2011 zastavil.

Projekt Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.