Vlastníci památek mohou žádat o příspěvek na obnovu

Přes 400 tisíc korun určilo Ministerstvo kultury Jablonci na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek mimo památkové rezervace a zóny, jež nevlastní stát ani nejsou národními kulturními památkami. Jejich majitelé nyní mohou žádat příspěvky z programu Podpory obnovy kulturních památek.  

Cílem programu je podpora obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo městskou památkovou zónu Jablonce nad Nisou, nevlastní je stát a nechrání je označení národní kulturní památka. Finanční prostředky z programu mají pomoci zachovat a obnovit nemovité kulturní památky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou (jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech), pokud je tato stavba kulturní památkou.

„O příspěvek z programu může požádat vlastník kulturní památky, jenž se musí na nákladech podílet minimálně 10 % z celkových nákladů na opravy a nejmenší možný příspěvek z MK je 50 tisíc korun,“ říká náměstek primátora Lukáš Pleticha s tím, že příspěvek z programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnutý jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury v oblasti památkové péče. „Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků, avšak o případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury,“ připomíná vedoucí odboru vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová a dodává, že žádosti je možné na magistrát předložit nejpozději do 30. dubna 2016.

Ministerstvo kultury registruje v Jablonci jednu městskou památkovou zónu a 213 památek, z nichž 84 je vhodných pro čerpání finančních prostředků z programu. V něm pro Jablonecko ministerstvo alokovalo částku 449 tisíc korun. „Do programu nelze zařadit žádost na obnovu kulturní památky, jejíž špatný technický zapříčinila špatná nebo žádná údržba vlastníka,“ upozorňuje náměstek Pleticha. 

Podmínky, jak podat žádost, najdou zájemci na www.mestojablonec.cz, všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/.

Finanční prostředky z programu nelze využít na: 

•    modernizace objektů, zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), protipožární okna, dveře a stěny;
•    hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
•    nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní zakrytí střech);
•    protiradonová opatření;
•    čištění a úklid budov;
•    pronájem lešení;
•    stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace; 
•    náklady na stavební/autorský dozor;
•    úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
•    kopie sochařských děl a výdusky;
•    archeologie;
•    veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
•    položka v rozpočtu – rezerva;
•    režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Povinné přílohy žádosti:

a)    doklad o vlastnictví kulturní památky, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu s vyznačením předmětného objektu, ne starší 6 měsíců;
b)    dle typu žadatele – úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie dokladu o legální existenci žadatele, je-li právnickou osobou nezapisovanou do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina nebo stanovy občanského sdružení s registrací Ministerstvem vnitra); toto neplatí pro fyzické osoby;
c)    kopie aktuálního dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele;
d)    kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut;
e)    kopie dokladu příslušného stavebního úřadu, pokud jej vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb. – stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací vydané příslušným stavebním úřadem
f)    kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací;
g)    kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky;
h)    podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.