Zateplení dostala ZŠ Liberecká ke třicetinám

Už v roce 2010 Jablonec nad Nisou uspěl s žádostí o dotaci na zateplení ZŠ v Liberecké ulici v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce po roční přípravě začaly v červenci 2012 a skončily v půli září 2013. Dotace Evropské unie a státního rozpočtu činila 15,1 milionu Kč, město se podílelo částkou 21,8 mil. korun. Ke slavnostnímu zakončení celé stavební akce došlo u příležitosti oslav 30. výročí založení školy v pátek 29. listopadu. 

„Cílem projektu byly úspory energie v ZŠ Liberecká zateplením obvodových stěn i střechy a výměnou oken,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.
 
Stavba měla začít 15. června 2012 a skončit 22. srpna 2013, nepočítalo se s krácením ani jednoho školního roku. Skutečnost byla nakonec jiná. Před vlastním zahájením stavebních prací nechalo město prověřit konstrukci budov na obsah azbestu. Průzkum potvrdil, že nebezpečná vlákna jsou v nitru některých panelů. „Druhá část měření, ke které město přikročilo, prokázala, že obsah vláken v ovzduší interiéru nepřekročil povolené limity a nebyl tedy závadný pro děti ani zaměstnance,“ komentuje náměstek primátora Petr Vobořil. 
 
Azbest v konstrukcích a zabudovaných materiálech však ovlivnil harmonogram prací i cenu výsledného díla, neboť před začátkem stavby jej bylo třeba odstranit. „Museli jsme udělat opatření, která zabránila kontaminaci interiérů školy či jejího okolí azbestovými vlákny. Náklady na dodatečnou dekontaminaci objektu by ale byly podstatně vyšší než byly ty na preventivní opatření,“ popisuje rozhodnutí Vobořil s tím, že poslední podrobné měření nezávadnosti prostředí proběhlo před zahájením školního roku 2013/2014.
 
Obsah azbestu se pečlivě sledoval
 
Stavební práce se tak rozběhly se zhruba měsíčním zpožděním a děti z druhého stupně měly o dva týdny delší prázdniny. Následně se zkrátil o 14 dní i školní rok 2012/2013 a o stejnou dobu se prodloužily prázdniny po něm.  
 
Rekonstruovaný pavilon odborná firma na likvidaci azbestu – Trepart - vždy hermeticky uzavřela a vytvořila tzv. kontrolované pásmo. „Podtlak uvnitř pásma bránil úniku azbestových vláken do ovzduší a firma bezpečně problematický materiál demontovala a předala k odborné likvidaci,“ popisuje průběh prací náměstek Vobořil. 
 
První etapa trvala do konce října 2012, druhá začala na jaře 2013.  „Na podzim 2012 byl hotový celý pavilon 2. stupně. Na jaře 2013 se začala vyměňovat okna, zateplovat fasáda a střecha centrálního pavilonu i pavilonů 1. stupně a speciálních učeben. Během zimy jsme připravili podrobný harmonogram s ohledem na odstraňování dalšího azbestu. Po celou dobu stavby a před nástupem dětí a zaměstnanců probíhala podrobná a přísná kontrolní měření výskytu azbestových vláken,“ vysvětluje Petr Vobořil. 
 
Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou
 
Díky projektu nezateplené pavilony ZŠ Liberecká získaly nová plastová okna, pilíře mezi nimi řemeslníci vybourali a znovu vyzdili. Fasády jsou zateplené a mají barevné omítky. Střechy doplnila tepelná izolace a nová krytina včetně klempířských prvků a hromosvodu. Okna na jižních stranách se nyní dají stínit předsazenými žaluziemi.
 
Původní cena přestavby byla dle smlouvy stanovená na částku 26,6 mil. Kč bez DPH. V souvislosti s průzkumem, měřením a likvidací azbestu stouply náklady na konečných 30,6 mil. Kč bez DPH. Z Operačního programu Životní prostředí město získalo dotaci 14,2 mil. Kč, od Státního fondu životního prostředí ČR 838 tis. Kč. 
 
Celá akce byla financovaná z evropských a státních dotací průběžně. „V roce 2012 přišla na účet města dotace necelých pět milionů korun, letos zbylých deset. Poslední dotační prostředky jsme obdrželi na konci minulého týdne,“ uzavírá Iveta Habadová.
 
Projekt „Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.